รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Data Communication and Computer Network System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Computer Network System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

       ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทำซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

             Study of communication and network foundation, network model, network topology, local area network and ethernet, wireless network, protocol, and Internet. Practice in networking installation, IP address, subnet assignmet, and network operating system.

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 แนะนำรายวิชา การแบ่งหน่วยเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชา

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

แบบจำลองเครือข่าย (Network Models)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

พื้นฐานของข้อมูลและสัญญาณ

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเทอร์เฟซ

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สอบกลางภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

โปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

โปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

สอบปลายภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

อาจารย์ผู้สอน