รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Data Communication and Computer Network System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Computer Network System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทำซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 แนะนำรายวิชา การแบ่งหน่วยเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชา

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

แบบจำลองเครือข่าย (Network Models)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

พื้นฐานของข้อมูลและสัญญาณ

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเทอร์เฟซ

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

สอบกลางภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

โปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

โปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม :

- บรรยายประกอบสื่อ PPT

- ซักถาม

- ดูวิดีโอทบทวนเนื้อหา

- ทำแบบทดสอบท้ายบท

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

การใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม :

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer

สอบปลายภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

อาจารย์ผู้สอน