รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูล / Database System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล   การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล  แบบจำลองอีอาร์ การนอร์มัลไลเซชั่น ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งภาษาเอสคิวแอล

        The study and practice of database system, database architecture, data model, database design and management, E- R model, normalization and SQL.

รายวิชา - ระบบฐานข้อมูล

ชี้แจงเนื้อหาในหลักสูตร การแบ่งหน่วยเรียน แผนการสอน การคิดคะแนน   และการประเมินผล

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

Entity-Relationship Model (E-R Model) 

กิจกรรม :

-บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ศึกษากรณีศึกษา

- ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานข้อมูล

Entity-Relationship Model (E-R Model) 

กิจกรรม :

- บรรยาย โดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ศึกษากรณีศึกษา

- ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานข้อมูล

สอบกลางภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

Transforming & Normalization & Data Dictionary 

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ศึกษากรณีศึกษา

- ฝึกปฏิบัติ

Transforming & Normalization  & Data Dictionary 

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ศึกษากรณีศึกษา

- ฝึกปฏิบัติ

การออกแบบฐานข้อมูล

กิจกรรม :

ฝึกปฎิบัติการออกแบบฐานข้อมูล

ภาษา SQL (Structured Query Language)

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา SQL

ภาษา SQL (Structured Query Language)

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา SQL

ภาษา SQL (Structured Query Language)

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา SQL

ภาษา SQL (Structured Query Language)

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา SQL

ภาษา SQL (Structured Query Language)

กิจกรรม :

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint

- ซักถาม

- ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา SQL

สอบปลายภาคเรียน (ตามตารางสอบ)

อาจารย์ผู้สอน