รายละเอียด

วิศวกรรมน้ำเสีย / Wastewater Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมน้ำเสีย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Wastewater Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงรายวิชานี้ มีไลน์ ของ อ แล้วนะคะ Line ID pattrawong2 ชื่อไลน์ Pattra Wong

รายวิชา - วิศวกรรมน้ำเสีย

1 บทนำ
1.1 การบำบัดน้ำเสีย
1.2 หลักการและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
1.3 กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำเสียอุตสาหกรรม
1.4 มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน อาคารและอุตสาหกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

2 อัตราการไหลและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย
2.1 ส่วนประกอบของอัตราการไหลของน้ำเสีย
2.2 การประมาณอัตราการไหลของน้ำเสียจากการใช้น้ำประปา
2.3 แหล่งกำเนิดน้ำเสียและอัตราการไหลของน้ำเสีย
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหล

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

2 อัตราการไหลและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย (ต่อ)
2.5 การวัดอัตราการไหล
2.6 ลักษณะสมบัติของน้ำเสีย
2.7 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์น้ำเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ
3.1 ตะแกรง
3.2 การกำจัดตะกอนหนัก

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (ต่อ)
3.3 การกำจัดน้ำมันและไขมัน
3.4 การปรับอัตราการไหลเข้าให้สม่ำเสมอ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (ต่อ)
3.5 การกวน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (ต่อ)
3.6 การตกตะกอน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

4 ขบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี
4.1 ส่วนประกอบของน้ำเสียที่บำบัดทางเคมี
4.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

4 ขบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี (ต่อ)
4.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา
5.1 หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา (ต่อ)
5.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา (ต่อ)
5.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา (ต่อ)
5.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

6 กระบวนการบำบัดตะกอน และกระบวนการฆ่าเชื้อโรค
6.1 กระบวนการบำบัดตะกอน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

6 กระบวนการบำบัดตะกอน และกระบวนการฆ่าเชื้อโรค(ต่อ)
6.2 กระบวนการฆ่าเชื้อโรค

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน