รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 / Practical Skills in Food Science and Technology 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Food Science and Technology 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รอกำหนดการสอนจากทางมหาวิทยาลัย

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เช่น แยมผลไม้ สับปะรดในน้ำเชื่อม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เช่น แยมผลไม้ สับปะรดในน้ำเชื่อม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เช่น แยมผลไม้ สับปะรดในน้ำเชื่อม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เช่น แยมผลไม้ สับปะรดในน้ำเชื่อม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เช่น แยมผลไม้ สับปะรดในน้ำเชื่อม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้อั่ว ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้อั่ว ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้อั่ว ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -ไม่มี-

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้อั่ว ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้อั่ว ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ซาลาเปา เค้กเนยสด คุกกี้ โดนัท ขนมปัง ปุยฝ้าย เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ซาลาเปา เค้กเนยสด คุกกี้ โดนัท ขนมปัง ปุยฝ้าย เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ซาลาเปา เค้กเนยสด คุกกี้ โดนัท ขนมปัง ปุยฝ้าย เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ซาลาเปา เค้กเนยสด คุกกี้ โดนัท ขนมปัง ปุยฝ้าย เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช เช่น ซาลาเปา เค้กเนยสด คุกกี้ โดนัท ขนมปัง ปุยฝ้าย เป็นต้น
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทบทวน
กิจกรรม : - ถาม ตอบ

อาจารย์ผู้สอน