รายละเอียด

สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร / Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กำหนดการสอนรอประกาศจากมหาวิทยาลัย

รายวิชา - สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

ทฤษฎี
การวิจัยเชิงทดลอง หลักการวางแผนการทดลอง สมมติฐานของการทดลอง

ปฏิบัติ
การใช้ excel คำนวณค่าสถิติเบื้องต้น
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

ปฏิบัติ
การใช้ excel คำนวณแผน CRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้งานวิจัยเรื่อง การใช้อังคักเพื่อการเกิดสีในไส้กรอกปลาอิมัลชัน
งานวิจัยเรื่อง ผลของเจลลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(ต่อ)

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS คำนวณแผน CRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์

ปฏิบัติ
การใช้ excel คำนวณแผน RCRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้งานวิจัยเรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
งานวิจัยเรื่อง การผลิตไซรัปข้าวจากปลายข้าวหอมนิล
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(ต่อ)

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS คำนวณแผน RCRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS คำนวณแผน ลาตินสแควร์
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
การจัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล

ปฏิบัติ
การใช้ excel คำนวณแผน factorial in CRD, RCRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้งานวิจัยเรื่อง การผลิตชาเขียวจากต้นอ่อนข้าว
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
การจัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล(ต่อ)

ปฏิบัติ
การใช้ SPSSคำนวณแผน factorial in CRD, RCRD
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบ

ทฤษฎี
แผนการทดลองประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร

ปฏิบัติ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้งานวิจัยเรื่อง ผลของเจลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่รสตะไคร้

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร(ต่อ)

ปฏิบัติ
Mixture design
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้งานวิจัยเรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
แผนการทดลองประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร(ต่อ)

ปฏิบัติ
Response surface Methodology
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ปฏิบัติ
การใช้ excel เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย(ต่อ)

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
สหสัมพันธ์ สมการถดถอย

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS คำนวณสหสัมพันธ์ สมการถดถอย
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้งานวิจัยเรื่อง ผลของเจลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่รสตะไคร้
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎี
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ปฏิบัติ
การใช้ SPSS คำนวณความแปรปรวนร่วม
กิจกรรม : ทฤษฎี
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

ปฏิบัติ
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทบทวน + ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม : แบบสอบถาม

อาจารย์ผู้สอน