รายละเอียด

การควบคุมคุณภาพอาหาร / Food Quality Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมคุณภาพอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Quality Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รอกำหนดการสอนจากทางมหาวิทยาลัย

รายวิชา - การควบคุมคุณภาพอาหาร

หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร
กิจกรรม : ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร(ต่อ)
กิจกรรม : ฮีสโตรแกรม (Histogram)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพใบตรวจสอบ (Check Sheet)

กิจกรรม : แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
ฮีสโตรแกรม (Histogram)

กิจกรรม : ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

กิจกรรม : กราฟ (Graph) + 6. แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)

กิจกรรม : แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
กราฟ (Graph) + 6. แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี(1)

การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี(2)

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

GMP
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ(1)

HACCP
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ(2)

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
-วิธีการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์(1)

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(ต่อ)
-วิธีการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและจุลินทรีย์
กิจกรรม : การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์(2)

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(ต่อ)
-การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
กิจกรรม : โครงงานจัดทำHACCP

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(ต่อ)
-การควบคุมคุณภาพของอาหารปรุงสำเร็จ
กิจกรรม : โครงงานจัดทำHACCP

การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(ต่อ)
-การควบคุมคุณภาพของอาหารสำเร็จรูป
กิจกรรม : โครงงานจัดทำHACCP

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน