รายละเอียด

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และประมง / Meat Poultry and Fishery Products Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และประมง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Meat Poultry and Fishery Products Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดวิชา เรียนทฤษฏี 2 คาบ เวลา.........................วัน.............. ปฏิบัติ 3 คาบ เวลา...........................วัน...............

ช่องทางการสื่อสาร email: jutasarot@hotmail.com

tel.0897059808

รายวิชา - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และประมง

หน่วยที่ 1 โครงสร้าง และสมบัติทางเคมีกาย-ภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
1.1 ความหมายและความสำคัญของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
1.2 ชนิดและโครงสร้างของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
1.4 ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบทางเคมี-กายภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ

กิจกรรม : 1. อธิบายลักษณะรายวิชา หน่วยเรียน แผนการเรียน และข้อควรปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน บรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และเอกสารประกอบการสอน
2. ภาคปฏิบัติิให้เอกสารคู่มือปฏิบัติการ อธิบายข้อปฏิบัติที่ดีในกระบวนก่อนและหลังการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในภาคปฏิบัติ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบายและสาธิตการทำ
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

1.3 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
1.4 ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบทางเคมี-กายภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ

กิจกรรม : 1. อธิบายลักษณะรายวิชา หน่วยเรียน แผนการเรียน และข้อควรปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน บรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และเอกสารประกอบการสอน
2. ภาคปฏิบัติิให้เอกสารคู่มือปฏิบัติการ อธิบายข้อปฏิบัติที่ดีในกระบวนก่อนและหลังการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในภาคปฏิบัติ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบายและสาธิตการทำ
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ 2 การฆ่า ตัดแต่ง และการเปลี่ยนแปลงภายหลังการฆ่าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
2.1 วิธีการเตรียมสัตว์และการฆ่าสัตว์
2.2 วิธีการชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
2.5 ปฏิบัติการตัดแต่งชิ้นส่วนย่อยและการประเมินคุณภาพ
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point หรือดู VDO และเอกสาร
2. ภาคปฏิบัติ บรรยาย ตามคู่มือปฏิบัติการ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบาย
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

2.3 การเปลี่ยนแปลงระยะก่อนเกร็งตัวและระยะเกร็งตัวหลังการฆ่าสัตว์
2.4 การเปลี่ยนแปลงระยะหลังเกร็งตัวหลังการฆ่าสัตว์ และคุณภาพทางการบริโภค
2.6 ปฏิบัติการทำให้เนื้อนุ่มและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point หรือดู VDO และเอกสาร
2. ภาคปฏิบัติ บรรยาย ตามคู่มือปฏิบัติการ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบาย
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ 3 การเสื่อมเสียคุณภาพ ของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์
3.1 แหล่งปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียคุณภาพเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
3.2 ลักษณะของการเสื่อมเสียเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์
3.4 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อหมักด้วยจุลินทรีย์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และแจกชีท
2. ภาคปฏิบัติ บรรยายตามคู่มือฯ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบาย
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

3.3 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
3.5 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และแจกชีท
2. ภาคปฏิบัติ บรรยายตามคู่มือฯ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบาย
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ 4 พิษวิทยาในเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
4.1 สารเคมีและสารชีวพิษที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
4.2 สารเคมีที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
4.5 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แบบแห้งหรือกึ่งแห้งและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และแจกชีท
2. ภาคปฏิบัติ บรรยาย ตามคู่มือ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบายและสาธิตการปฏิบัติ
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

4.3 สารพิษที่เกิดจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
4.4 คุณภาพและมาตรฐานของสารพิษ สารเคมี และโลหะหนักที่เกิดขึ้น
ในเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
4.6 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แบบบดหยาบ และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point และแจกชีท
2. ภาคปฏิบัติ บรรยาย ตามคู่มือ
3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้อธิบายและสาธิตการปฏิบัติ
4. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการหลังภาคปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 5 การถนอมรักษาและแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
5.1 การถนอมรักษาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง และการรมควัน
5.2 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำโดยการอบแห้งและรมควัน และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

5.3 การถนอมรักษาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ โดยการหมักเกลือและการใช้สารเคมี
5.4 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำโดยการหมักเกลือและการใช้สารเคมี และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

5.5 การถนอมรักษาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ โดยการใช้อุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิสูง
5.6 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำแบบบดละเอียด หรือการแปรรูปโดยการใช้อุณหภูมิสูง และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

5.7 การถนอมรักษาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ โดยการฉายรังสีและเทคโนโลยีอื่นๆ
5.8 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ โดยการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

หน่วยที่ 6 บรรจุภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
6.1 ชนิดของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
6.4 ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากของเหลือ (by products) และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

6.2 การบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
6.3 ประเภทของวัสดุและการใช้ประโยชน์เหลือจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ

กิจกรรม : 1. ภาคทฤษฏีบรรยายเนื้อหาและนำเสนอด้วย Power Point
2. ภาคปฏิบัติ อธิบายวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. มอบหมายงานทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

การนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และประมง
กิจกรรม : .มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการนำเสนอในชั้นเรียน

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม : 1. ให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยจับฉลากชื่อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการล่วงหน้า
2. กำหนดวันเวลาสอบปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน