รายละเอียด

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก / Digital Circuits and Logic Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32014202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Circuits and Logic Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ของ อ. นิพนธ์  เลิศมโนกุล

หมายเลขติดต่อ 084 581 3912

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c4976f0f96d46ac99da731c6b76123f%40thread.tacv2/conversations?groupId=58d85c66-7baa-4d1e-a25d-2dd64e6e67d4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก

บทที่ 1 ระบบเลขฐาน
1.1ระบบเลขฐาน
1.2 การแปลงเลขฐาน
1.3 คณิตศาสตร์ของเลขฐาน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 2 รหัส
2.1 รหัสที่มีน้ำหนัก
2.2 รหัสไม่มีน้ำหนัก
2.3 รหัสตัวอักษร
2.4 รหัสตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาด

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 3 พีชคณิตบูลีน
3.1 พีชคณิตบูลีน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 3 พีชคณิตบูลีน
3.2 การเขียนฟังก์ชันและวงจรจากสิ่งที่กำหนด
3.3 การลดทอนฟังก์ชันโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 3 พีชคณิตบูลีน
3.4 ดิจิตอลไอซี

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 4 วงจรวิธีจัดหมู่
4.1 วงจรแปลงรหัส
4.2 วงจรเข้าและถอดรหัส

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 4 วงจรวิธีจัดหมู่
4.1 วงจรแปลงรหัส
4.2 วงจรเข้าและถอดรหัส

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 4 วงจรวงจรวิธีจัดหมู่
4.5 วงจรคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

สอบ
กิจกรรม :

บทที่ 5 ฟลิบฟลอบ
5.1 ชนิดของฟลิบฟลอบ
5.2 การแปลงชนิดฟลิบฟลอบ

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 6 วงจรนับ
6.1 วงจรนับแบบอะซิงโครนัส
6.1.1 ความหมายของวงจรนับ
6.1.2 ชนิดของวงจรนับ
6.1.3 การทำงานของวงจรนับแบบอะซิงโครนัส
6.1.4 วงจรนับขึ้นลง
6.1.5 วงจรนับพร้อมการถอดรหัส
6.1.6 ข้อจำกัดของวงจรนับกับช่วงเวลาการหน่วง

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 6 วงจรนับ
6.2 วงจรนับที่มีการป้อนกลับ
6.2.1 วงจรนับที่มีการป้อนกลับแบบ Reset
6.2.2 วงจรนับที่มีการป้อนกลับแบบ Preset
6.3 วงจรนับแบบซิงโครนัส
6.3.1 วงจรนับแบบ Non Self Start
6.3.2 วงจรนับแบบ Self Start

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 6 วงจรนับ
6.4 State machine analysis and design

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 7 รีจิสเตอร์
7.1 ชนิดของรีจิสเตอร์
7.2 การออกแบบวงจรเลื่อนข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 7 รีจิสเตอร์
7.3 การประยุกต์ใช้วงจรเลื่อนข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

บทที่ 8 การประยุกต์วงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
8.1 วงจรรับอินพุต
8.2 วงจรประมวลผล
8.3 วงจรเอาต์พุต

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT

สอบ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน