รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 / Engineering Mathematics 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCIMA103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mathematics 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ควรทบทวนและมีพื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 พอสมควร

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง
ระดับขั้นหนึ่ง
1 สมการเชิงอนุพันธ์โดยการแยกตัวแปร
2 สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง
สมการแบบแม่นตรงและตัวประกอบปริพันธ์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการแบบเชิงเส้นและสมการแบร์นูลลี่
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบเอกพันธ์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์โดยการเทียบ
สัมประสิทธิ์

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

หาผลเฉลยโดยใช้การแปรพารามิเตอร์
หาผลเฉลยโดยใช้ตัวดำเนินการดี (D-operater)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

อนุกรมอนันต์
การทดสอบอนุกรมแบบต่างๆ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

อนุกรมกำลัง
อนุกรมเทย์เลอร์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

การแปลงลาปลาซ
1 นิยามผลการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วง
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

ผลการแปลงลาปลาซผกผัน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการคลื่น
สมการความร้อน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สมการลาปลาเซียน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน