รายละเอียด

การวิเคราะห์วงจรข่าย / Network Analysis

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32012304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์วงจรข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Network Analysis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาของ อ.นิพนธ์ เลิศมโนกุล

กรณีมีปัญหา ติดต่อเบอร์ 084 581 3912

การเข้าสู่ชั้นเรียน

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2cb5eaf2b3974549a932b6c0d6ed7cdb%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ae4174c-5fe0-4f3c-af89-47b982aff2a3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - การวิเคราะห์วงจรข่าย

บทที่ 1 ทอพอโลยี
1.1 วงจรและวงจรข่าย
1.2 ความหมายของทอพอโลยีและศัพท์ต่างๆ ในวงจรข่าย
1.3 โครงสร้างของทอพอโลยี

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูปและคัตเซท
2.1 การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบลูป

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูปและคัตเซท
2.2 การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด
2.3 การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบคัตเซท

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 3 ทฤษฎีวงจรข่าย
3.1 ทฤษฎีการทับซ้อน
3.2 ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

3.3หลักการแปลงสตาร์และเดลต้า
3.4 ทฤษฎีการย้อนกลับ
3.5 ทฤษฎีการชดเชย
3.6 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังงานสูงสุด

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 4 ผลการแปลงลาปลาซ
4.1 ผลการแปลงลาปลาซ
4.2 ผลการแปลงลาปลาซผกผัน
4.3 ตัวแปรสเตต
กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 5 วงจรสองพอร์ท
5.1 วงจรแบบหนึ่งพอร์ท
5.2 วงจรสองพอร์ทแบบ Z Parameter
5.3 วงจรสองพอร์ทแบบ Y Parameter
5.4 วงจรสองพอร์ทแบบ h Parameter

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 5 วงจรสองพอร์ท
5.5 วงจรสองพอร์ทแบบ T Paramete
5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรสองพอร์ทแบบต่าง ๆ
5.7 การเชื่อมต่อวงจรสองพอร์ทแบบหลายชุด

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

สอบ
กิจกรรม :

บทที่ 6 การตอบสนองของวงจรข่ายด้านเวลา
6.1 การตอบสนองต่อเวลาของวงจรข่ายขั้นที่ 1

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การตอบสนองของวงจรข่ายด้านเวลา (ต่อ)
6.2 การตอบสนองต่อเวลาของวงจรข่ายขั้นที่ 2

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การตอบสนองของงวงจรข่ายด้านความถี่
7.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงความถี่
7.2 การหาการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรข่าย

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การตอบสนองของงวงจรข่ายด้านความถี่ (ต่อ)
7.3 การตอบสนองต่อความถี่ของวงจรแบบ Low Pass
7.4 การตอบสนองต่อความถี่ของวงจรแบบ High Pass

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การตอบสนองของงวงจรข่ายด้านความถี่ (ต่อ)
7.5 การตอบสนองต่อความถี่ของวงจรแบบ Band Pass
7.5 การตอบสนองต่อความถี่ของวงจรแบบ Band Stop
7.7 ความถี่เชิงซ้อน

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 8 การออกแบบวงจรกรองความถี่
8.1 ชนิดของวงจรกรองความถี่

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

บทที่ 8 การออกแบบวงจรกรองความถี่ (ต่อ)
8.2 การออกแบบวงจรกรองความถี่

กิจกรรม : บรรยาย ประกอบ PPT /
แบบฝึกหัด

สอบ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน