รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ / Web Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 115 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS907
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งลูกข่าย การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่ายเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้ และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ความมั่งคงของระบบเว็บไซต์

 

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- ความแตกต่างของการเขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย
- ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- องค์ประกอบของระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
-

กิจกรรม : - แนะนำรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ในภาคเรียนนี้
- ฝึกปฎิบัติในห้องปฎิบัติการ จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Xampp

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งแม่ข่าย ด้วยภาษา PHP
- ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บ
- การติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรม
- โครงสร้างของภาษา PHP
- การจำลองเว็บแม่ข่ายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้นตามหัวข้อที่กำหนด

ตัวแปรและตัวดำเนินการ
- รู้จักกับตัวแปร (Variable)
- ชนิดของข้อมูล
- ตัวดำเนินการ
- การรับส่งข้อมูลในหน้าเว็บ


กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้นตามหัวข้อที่กำหนด

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน
- คำสั่ง if
- คำสั่ง if…else
- คำสั่ง if…else…if
- คำสั่ง Switch..case

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานแบบต่างๆ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานแบบต่างๆ

การเขียนโปรแกรมเพื่อวนซ้ำการทำงาน (Looping)
- For loop
- While loop
- Do while loop
- คำสั่งในการออกจากการวนซ้ำ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมในการวนซ้ำการทำงานแบบต่างๆ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในการวนซ้ำการทำงานแบบต่างๆ

ตัวแปรแบบอาเรย์ (Array)
- รูปแบบของอาเรย์
- การสร้างอาเรย์
- การแสดงข้อมูลในอาเรย์
- ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับอาเรย์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานอาเรย์
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานอาเรย์

การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น (Function)
- ลักษณะและการใช้งานฟังก์ชั่น
- การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อใช้งานเอง
- ฟังก์ชั่นของ PHP

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเขียนฟังก์ชั่นและการใช้งานฟังก์ชั่น
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนฟังก์ชั่นและการใช้งานฟังก์ชั่น

สอบกลางภาค แบบออนไลน์
กิจกรรม : สอบกลางภาค แบบออนไลน์

การติดตั้ง และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- การติดตั้งฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน
- การใช้งานตัวจัดการฐานข้อมูล (phpMyadmin)
- การสำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อและสาธิต เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล (ในห้องปฎิบัติการ)
- สาธิตการติดตั้งฐานข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม phpMyadmin ในห้องปฎิบัติการ
- .ให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล ในห้องปฎิบัติการ

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- การค้นหาข้อมูลตามต้องการ
- การแบ่งส่วนการแสดงผล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อและสาธิต เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล (ในห้องปฎิบัติการ)
- สาธิตการติดตั้งฐานข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม phpMyadmin ในห้องปฎิบัติการ
- .ให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติ การเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มข้อมูล

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- ออกแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลการเพิ่มข้อมูล
- การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มข้อมูล
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มข้อมูล

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- นำข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลมาแสดงในฟอร์ม
- ตรวจสอบข้อมูลในการแก้ไขข้อมูล
- การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อมูล
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อมูล

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- การยืนยันการลบข้อมูล
- การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล
- การลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อลบข้อมูล
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อลบข้อมูล

ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
- การสร้างเว็บเก็บสถานะ
- ตัวแปรคุกกี้และเซสชั่น
- ระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน
- การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน
- การกำหนดค่าการทำงานเฉพาะเพจที่ต้องการ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการทำระบบสมาชิก
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมการทำระบบสมาชิก

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเว็บ
- การปรับแต่ง PHP
- การปรับแต่ง ฐานข้อมูล
- การปรับแต่งการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายและสาธิต ประกอบสื่อเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการการ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเว็บ

นำเสนอผลงานเว็บแอพพลิเคชั่น
กิจกรรม : นำเสนอผลงาน โดยบันทึกและอัพโหลดวีดีโอนำเสนอ ผ่าน youtube

สอบปลายภาค (ปฎิบัติ)
กิจกรรม : สอบปลายภาค (ปฎิบัติ) เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน