รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า / Electric Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชากลุ่ม ENGEE101_SEC_2  สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้สอน  อ.สามารถ ยะเชียงคำ [08 7575 2892 / samart@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 1 ชั้น 2 (ฟฟ.1-202)

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน