รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 / Electrical Machines 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาสำหรับกลุ่ม ENGEE108_SEC_1

ผู้สอน  อ.สามารถ ยะเชียงคำ [08 7575 2892 / samart@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 1 ชั้น 2 (ฟฟ.1-202)

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

ทฤษฎี-แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
ปฏิบัติ-แนะนำเครื่องมือและการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องมือ และกฎกติกาในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
กิจกรรม : - บรรยายแนะนำรายวิชา โดยใช้ สื่อ Power Point
- แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาในหน่วยนี้
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเทคนิคแบบ Collaborative Team
Learning
- บรรยายสรุปบทเรียน โดยใช้สื่อ Power Point

- สาธิตการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

โดยผ่าน Microsoft Teams

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์

กิจกรรม : - บรรยายแนะนำรายวิชา โดยใช้ สื่อ Power Point
- แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาในหน่วยนี้
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเทคนิคแบบ Collaborative Team
Learning
- บรรยายสรุปบทเรียน โดยใช้สื่อ Power Point

- บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน