รายละเอียด

วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น / Introduction to Railway Transportation Systems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME142
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Railway Transportation Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการระบบขนส่งทางรางจากอดีตถึงปัจจุบันของต่างประเทศ และประเทศไทย องค์ประกอบพื้นฐานของระบบขนส่งทางราง เช่น โครงสร้างทางรถไฟ ส่วนประกอบของรางรถไฟ สถานีรถไฟและชุมทางรถไฟ การบำรุงรักษาทางรถไฟเบื้องต้น ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบล้อเลื่อน และขบวนรถไฟ อาทิเช่น ตัวรถไฟและขบวนรถไฟ ระบบโบกี้ ล้อ ระบบลากจูง ระบบเบรก ระบบกันสั่นสะเทือน ระบบเบรก ทฤษฎีพื้นฐานการควบคุม และบริหารระบบการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับควบคุมการเดินรถไฟ ระบบขับเคลื่อนรถไฟด้วยไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ระบบการจ่ายไฟสำหรับการขับเคลื่อนรถไฟ การสื่อสารของระบบขนส่งทางราง และระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบขนส่งทางราง ระบบความปลอดภัยในระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น การวางแผนและการบริการจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

รายวิชา - วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน