รายละเอียด

กลศาสตร์ของแข็ง / Solid Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04000101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของแข็ง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Solid Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับความเค้น ความเครียด พฤติกรรมการเสียรูปของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การวิเคราะห์ความแข็งแรงของภาชนะรับแรงดัน รอยต่อ รอยเชื่อม การบิดตัวของเพลา การวิเคราะห์แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัด และความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้น การแอ่นตัวของคาน

รายวิชา - กลศาสตร์ของแข็ง

อาจารย์ผู้สอน