รายละเอียด

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล / Database Program

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51012305
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database Program
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถใช้ Code: wt7cbcg ในการเข้าร่วม MsTeams ได้ค่ะ

ติดต่ออาจารย์ได้ทาง Facebook :     https://www.facebook.com/aj.jaonang

smileysmiley

รายวิชา - การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน