รายละเอียด

นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม / Innovation Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS214 SEC2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม

อาจารย์ผู้สอน