รายละเอียด

เทคโนโลยีผักและผลไม้ / Fruit and Vegetable Technology

  • 20 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีผักและผลไม้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fruit and Vegetable Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

องค์ประกอบของผักและผลไม้ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้ความเย็น การทำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง การทำผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง การทำน้ำผักและน้ำผลไม้ การหมักดองผักและผลไม้ การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้น้ำตาล

รายวิชา - เทคโนโลยีผักและผลไม้

หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผักและผลไม้
1.1 ความหมายและชนิดของผักและผลไม้
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการศึกษาผลของความร้อนและ pH ต่อรงควัตถุในผักและผลไม้

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผักและผลไม้
1.2 โครงสร้าง และองค์ประกอบของผักและผลไม้
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
2.1 การเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
2.2 การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
2.3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการการบ่ม และการชะลอการสุกของผลไม้

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
2.4 คุณภาพของผักและผลไม้
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผักและผลไม้

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3. การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้อุณหภูมิต่ำ
3.1 การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้อุณหภูมิต่ำ
3.2 กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้อุณหภูมิต่ำ การเก็บรักษา และการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้แช่แข็ง

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4. การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท
4.1 หลักการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแปรรูปผลไม้บรรจุกระป๋อง

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4. การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท
4.2 กระบวนการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท การเก็บรักษา และการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแปรรูปซอสพริก ซอสมะเขือเทศ

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5. การแปรรูปน้ำผักและน้ำผลไม้
5.1 ความหมายและประเภทของน้ำผักและน้ำผลไม้
5.2 การแปรรูปน้ำผักและน้ำผลไม้ การเก็บรักษา และการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแปรรูปน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6. การแปรรูปผักและผลไม้โดยการหมักดอง
6.1 หลักการ และประเภทของการแปรรูปผักและผลไม้โดยการหมักดอง
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการทำไวน์ผลไม้

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6. การแปรรูปผักและผลไม้โดยการหมักดอง
6.2 กระบวนการผลิตผักและผลไม้โดยการหมักดอง การเก็บรักษา และการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการผักและผลไม้หมักดอง

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7. การแปรรูปผักและผลไม้โดยการทำแห้ง
7.1 หลักการ และวิธีการแปรรูปผักและผลไม้โดยการทำแห้ง
7.2 กระบวนการผลิตผักและผลไม้โดยการทำแห้ง การเก็บรักษา และการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 8 การแปรรูปผักและผลไม้โดยการใช้น้ำตาล
8.1 หลักการ และวิธีการแปรรูปผักและผลไม้โดยการใช้น้ำตาล
8.2 กระบวนการผลิตผักและผลไม้โดยใช้น้ำตาล การเก็บรักษาและการเสื่อมเสีย
ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติการแยม เยลลี่ มาร์มาเลด

กิจกรรม : -บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point
-ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

-นำเสนอผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีผักและผลไม้


กิจกรรม : นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Power Point

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน