รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ(วศ.บ.อส.4(4ปี) / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ(วศ.บ.อส.4(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

  1. คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0931566567 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ใช้ Line อัตโนมัติ หลังจากนั้นจะเชิญเข้ากลุ่มไลน์

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ(วศ.บ.อส.4(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน