รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ / Information Technology for Tourism and Hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH107 SEC2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Tourism and Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถใช้ Code: 8plirhe ในการเข้าทีมได้ค่ะ   smiley

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ผู้สอน