รายละเอียด

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ / Web Design and Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 72 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS906
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Design and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ภาษาในการออกแบบ และพัฒนาเว็บ องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน การใช้งานเฟรมเวิร์ค ในการออกแบบเว็บ การติดตั้งและแสดงผล เว็บไซต์ 

รายวิชา - การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ
- มาตรฐานและเทคโนโลยีเว็บ
- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
- หลักการทำงานของเว็บ
- โครงสร้างของเว็บไซต์
- โดเมนเนม
- เว็บโฮสติ้ง
- เว็บเซิร์ฟเวอร์-
กิจกรรม :
- แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ
- สาธิตการใช้งาน เว็บโฮสติ้ง
- อธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรียนนี้

การติดตั้งและแสดงผลเว็บไซต์
- การจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์
- การอัพโหลดเว็บขึ้นบนเว็บโฮสติ้ง
การแสดงผลเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ภาษาพัฒนาเว็บเบื้องต้น
- ภาษา HTML Version 4
- TAG พื้นฐานของ HTML


กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ภาษาพัฒนาเว็บเบื้องต้น
- TAG เพิ่มเติมใน HTML Version 5
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ภาษาในการออกแบบเว็บเบื้องต้น
- ภาษา CSS Version 2
- การอ้างอิงและการประกาศใช้


กิจกรรม : - สาธิตวิธีการ เขียนภาษา CSS ในแบบต่างๆ ในห้องปฎิบัติการ
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับภาษาในการกำหนดรูปแบบการแสดงผล
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน ในห้องปฎิบัติการ

- คุณสมบัติของสไตล์ชีทและค่าของคุณสมบัติของ CSS
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของสไตล์ชีทและค่าของคุณสมบัติของ CSS
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การใช้ CSS Version 3
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยว CSS เวอร์ชั่น 3
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค ในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : สอบกลางภาค ในรูปแบบออนไลน์

หลักการออกแบบเว็บไซต์
- ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์
- ขนาดของหน้าจอเว็บ
- การเลือกใช้สี ตัวอักษร และรูปภาพในการออกแบบ


กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ
กิจกรรม : - สาธิตวิธีการการออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน ในห้องปฎิบัติการ

การลงรายละเอียด เนื้อหาต่างๆในโครงร่างเว็บตามที่ออกแบบไว้
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับการลงรายละเอียด เนื้อหาต่างๆในโครงร่างเว็บตามที่ออกแบบไว้
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

โปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ
- การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในกรพัฒนาเว็บ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- แนะนำโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้พัฒนาเว็บ
- สาธิตการใช้งานโปรแกรม
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน
- หลักการของ Responsive Web Design
- ประโยชน์ของResponsive Web Design
- การแสดงผลเว็บ ในหน้าจอต่างๆ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับ Responsive Web Design
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การใช้งานเฟรมเวิร์ค ในการออกแบบเว็บ
- เฟรมเวิร์ค ในการออกแบบเว็บ
- การใช้งาน เฟรมเวิร์คในการออกแบบเว็บไซต์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับ เฟรมเวิร์ค ในการออกแบบเว็บ
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การปรับแต่งเว็บให้เหมาะสม ในการทำอันดับกับเครื่องมือจัดอันดับการค้นหา (SEO)
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
- บรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับการทำอันดับกับเครื่องมือจัดอันดับการค้นหา (SEO)
- มอบหมายงาน เพื่อฝึกปฏิบัติตามใบงาน

นำเสนอผลงานในการออกแบบเว็บไซต์
กิจกรรม : นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ โดยให้อัพโหลดการนำเสนอ ผ่าน Youtube

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปฎิบัติ ในห้องปฎิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน