รายละเอียด

การเพาะเห็ด / Mushroom Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG156
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเพาะเห็ด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mushroom Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การเพาะเห็ด

อาจารย์ผู้สอน