รายละเอียด

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / Principles of Soil Science

 • 2 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BSCAG010
 • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Soil Science
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 0896458516 หรือ e-mail: pramoth2550@hotmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา ในเวลา 13.00-18.00 น. เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เข้าสู่ MS teams วิชาปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น

รายวิชา - ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

1 ทรัพยากรดิน

  1. ความสำคัญของดิน
  2. ความสัมพันธ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช

บทปฏิบัติการที่ 1 ความสำคัญของดิน

  1. วัตถุให้กำเนิดดิน

กระบวนการสร้างตัวของดินและปัจจัยควบคุมการสร้างตัวของดิน

บทปฏิบัติการที่ 2 วัตถุต้นกำเนิดดิน

อาจารย์ผู้สอน