รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล / Mechanical Technical Education Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31049405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

หลักการเขียนโครงการ
1.1 เลือกหัวข้อโครงการ
1.2 ตรวจเอกสารการเขียนโครงการ
1.3 การออกแบบวิจัย

กิจกรรม :

หลักการเขียนโครงการ
1.1 เลือกหัวข้อโครงการ
1.2 ตรวจเอกสารการเขียนโครงการ
1.3 การออกแบบวิจัย

กิจกรรม :

หลักการเขียนโครงการ
1.1 เลือกหัวข้อโครงการ
1.2 ตรวจเอกสารการเขียนโครงการ
1.3 การออกแบบวิจัย

กิจกรรม :

การสร้างเครื่องมือวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
2.2 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

กิจกรรม :

วิธีการเก็บข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

การดำเนินโครงการ
4.1 ดำเนินโครงการ
4.2 เก็บข้อมูลโครงการ

กิจกรรม :

วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล
5.2 แปรผลข้อมูล

กิจกรรม :

วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล
5.2 แปรผลข้อมูล

เขียนรายงาน
6.1 เขียนรายงาน

กิจกรรม :

นำเสนอโครงการ
7.1 นำเสนอผลงานโครงการ

กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน