รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล / Mechanical Technical Education Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME917
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

- แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ
- พร้อมทั้งค้นคว้าบทความ

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- พร้อมทั้งค้นคว้างานวิจัย

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านการศึกษา
กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน
- พร้อมทั้งเขียนรายงาน

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหาโครงงาน
- พร้อมทั้งเขียนความเป็นมาของโครงงาน

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงงาน
- พร้อมทั้งเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงงาน
กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
- พร้อมทั้งเขียนขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
- พร้อมทั้งเขียนการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม :

- ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

- การนำเสนอหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม :

- ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ บทที่ 1
- พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการเขียนรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรม :

- ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ บทที่ 2
กิจกรรม :

- ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ บทที่ 3
กิจกรรม :

- ส่งรายงานเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-3
กิจกรรม :

- ส่งรายงานเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 1-3
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน