รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา วท.บ.อภ 1ทอ./2 (4ปี)

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้น เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด
แนวคิด และทฤษฏีเบื้องต้น เกี่ยวกับกระบวนการคิด (เช่นการตั้งคำถาม)

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้น เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด (ต่อ)
หลักการวิเคราะห์ปัญหา
กลุ่มย่อยศึกษากรณีตัวอย่าง

กิจกรรม : กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น

หลักการวิเคราะห์ปัญหา
ทฤษฏี หลักการ เหตุผล เพื่อแก้ปัญหา

กิจกรรม : กรณีศึกษา อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น
บรรยาย อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา

หลักการวิเคราะห์ปัญหา
นักศึกษานำเสนอแนวทางแก้ปัญหา

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอกรณีศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนำเสนอแนวทางในแก้ปัญหา และให้ผู้ร่วมชั้นเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา(กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง)
กิจกรรม : ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา(กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง) - (2)
กิจกรรม : ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา(กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง) - (3)


กิจกรรม : ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา(กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง) - (4)


กิจกรรม : ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
สอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ


กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ
รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
นักศึกษาแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ

กิจกรรม : บรรยาย และยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
นักศึกษาแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ

กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาชุมชน ตามข้อมูลที่ได้รับใน สัปดาห์ที่
รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
นักศึกษาแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ (ต่อ)

กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มหากรณีศึกษาที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมนำเสนอ และให้ผู้ร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย
รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

วิพากษ์และนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

วิพากษ์และนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษา
กิจกรรม : การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนคิด

จัดเวทีนำเสนอ คัดสรรผลงาน ของนักศึกษา


กิจกรรม : จัดนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน