รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_กจ.1ทอ.,ทท.1 / Mathematics and Statistics in Daily Life_กจ.1ทอ.,ทท.1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_กจ.1ทอ.,ทท.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_กจ.1ทอ.,ทท.1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน บธ.บ.กจ.1ทอ., ศศ.บ.ทท.1(4ปี)

 ตารางเรียนวันจันทร์ 12.00-15.00 น.

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0817071513

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน บธ.บ.กจ.1ทอ., ศศ.บ.ทท.1(4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a5ad7e65474eb6836f06a794827764%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdc996f9-9142-4ae0-83a8-9c2a122b13d1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_กจ.1ทอ.,ทท.1

อาจารย์ผู้สอน