รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_ภอ.2 / Process of Thinking and Problem Solving_ภอ.2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_ภอ.2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving_ภอ.2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ศศ.บ.ภอ.2(4ปี)

เวลาเรียน วันจันทร์ 8.00-12.00 น.

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0817071513

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ศศ.บ.ภอ.2(4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ec65cd9e09541ab9d0c2ce51eb6bc62%40thread.tacv2/conversations?groupId=0498894a-b625-43ca-969f-42de93bc276b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_ภอ.2

อาจารย์ผู้สอน