รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์ / Differential Equations

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สมการเชิงอนุพันธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Differential Equations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สมการเชิงอนุพันธ์

สมการเชิงอนุพันธ์
- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงอันดับหนึ่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงอันดับสอง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์
- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงอันดับหนึ่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงอันดับสอง


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงอันดับสอง(ต่อ)
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
- การหาคำตอบโดยวิธีตัวดำเนินการผกผัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- การหาคำตอบโดยวิธีตัวดำเนินการผกผันโดยวิธีลัด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ผลการแปลงลาปลาซ
- ผลการแปลงลาปลาซ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- ฟันก์ชันแกมมา
- ฟังก์ชันขั้นบันได
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

- ฟังก์ชันเป็นคาบ
ผลการแปลงผกผันลาปลาซ
- ผลการแปลงผกผันลาปลาซ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- ผลการแปลงผกผันลาปลาซ(ต่อ)
- ผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันประสาน
- เศษส่วนย่อย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- เศษส่วนย่อย(ต่อ)
- ผลการแปลงผกผันลาปลาซของฟังก์ชันขั้นบันได
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- การหาคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้น
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
- ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
- การหาคำตอบโดยใช้วิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- การหาคำตอบโดยใช้วิธีผลการแปลงลาปลาซ
- การประยุกต์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- การประยุกต์(ต่อ)
ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลัง
- ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลัง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน