รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_กบ.2/1 / Process of Thinking and Problem Solving_กบ.2/1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_กบ.2/1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving_กบ.2/1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา บช.บ.กบ.2/1(4ปี) 

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0817071513

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา บช.บ.กบ.2/1(4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3fc462702064014b2893bc5967d0ed3%40thread.tacv2/conversations?groupId=844275b6-7355-468e-b4df-fd7ad096e923&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_กบ.2/1

อาจารย์ผู้สอน