รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี / Mathematics for Accountant

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

-สมการ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
-เมทริกซ์(Matrix)
-ชนิดของเมทริกซ์ (Type of Matrix)
-สมบัติและการกระทำระหว่างเมทริกซ์
-ดีเทอร์มิแนนต์(Determinant)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

-การหาค่าดีเทอร์มิแนนต์
-เมทริกซ์ผูกพัน (Adjoint Matrix)
-เมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix)
-ระบบสมการเชิงเส้น (System of Linear Equation)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ฟังก์ชัน (Functions)
-นิยามของฟังก์ชัน
-ชนิดของฟังก์ชัน
-พีชคณิตของฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

-ฟังก์ชันประกอบ (Composite Function)
-ฟังก์ชันผกผัน (Inverse Function)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม
-ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง
-การเขียนกราฟฟังก์ชันเลขชี้กำลัง
-การคำนวณค่าฟังก์ชันเลขชี้กำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

-ฟังก์ชันลอการิทึม
-การเขียนกราฟลอการิทึม
-ลอการิทึมธรรมชาติ
-การคำนวณโจทย์ประยุกต์โดยใช้ลอการิทึม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ลิมิตและความต่อเนื่อง
-ความหมายของลิมิต
-การหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

-ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
-รูปแบบยังไม่ได้กำหนด (Indeterminate Forms)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การหาอนุพันธ์
-อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
-ความหมายอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
-อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้นิยาม
-การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
-อนุพันธ์ฟังก์ชันลิการิทึม (Derivative of logarithm functions)
-อนุพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง (Derivative of Exponential functions)
-ค่าเชิงอนุพันธ์ (Differential)
-อนุพันธ์อันดับสูง(Higher-order derivatives)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

-อนุพันธ์ฟังก์ชันลิการิทึม (Derivative of logarithm functions)
-อนุพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง (Derivative of Exponential functions)
-ค่าเชิงอนุพันธ์ (Differential)
-อนุพันธ์อันดับสูง(Higher-order derivatives)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต (Antiderivative and Indefinite Integral)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต (Antiderivative and Indefinite Integral) (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
-ความหมายและชนิดของประพจน์
-ค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน
-การวิเคราะห์ในการหาค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน
-การสร้างตารางหาค่าความจริง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
-ประพจน์ที่สมมูลกัน
-สัจนิรันดร์
-ประโยคเปิด และวลีบอกปริมาณ
-การให้เหตุผล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน