รายละเอียด

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 / Unit Operations 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG305
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Unit Operations 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGAG305 Unit Operations 2

กลุ่มเรียน ENGAG305_SEC_1(ภาคปกติ) วศ.กช.  

วันอังคาร เวลา 13:30-18:30 น.  ห้องเรียน กษ.1-202 

อาจารย์ผู้สอน อ.อัจฉรา  ไชยยา

Tel.087-3616203

รายวิชา - ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

ท: บทนำ-กระบวนการผลิตทางหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคมี ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา

ป : เรียนรู้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคมี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ การถาม-ตอบ

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการระเหย

ป : ปฏิบัติการที่ 1 การระเหย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการระเหย

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการระเหย (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 1 การระเหย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการระเหย (ต่อ)

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการกลั่น

ป : ปฏิบัติการที่ 2 การกลั่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการกลั่น

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการกลั่น (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 2 การกลั่น (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการกลั่น (ต่อ)

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการสกัด

ป : ปฏิบัติการที่ 3 การสกัด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการสกัด

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการสกัด (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 3 การสกัด (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการสกัด (ต่อ)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการชะล้าง

ป : ปฏิบัติการที่ 4 การชะล้าง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการชะล้าง

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการชะล้าง (ต่อ)
ป : ปฏิบัติการที่ 4 การชะล้าง (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการชะล้าง (ต่อ)

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการดูดซับ

ป : ปฏิบัติการที่ 5 การดูดซับ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการดูดซับ

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการดูดซับ (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 5 การดูดซับ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการดูดซับ (ต่อ)

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการดูดซึม

ป : ปฏิบัติการที่ 6 การดูดซึม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการดูดซึม

ท : กระบวนการแยกด้วยวิธีการดูดซึม (ต่อ)

ป : ปฏิบัติการที่ 6 การดูดซึม (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการดูดซึม (ต่อ)

ท : กระบวนการแยกวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน

ป : ปฏิบัติการที่ 7 การแลกเปลี่ยนไอออน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนไอออน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน