รายละเอียด

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม / Applied Mathematics in Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Mathematics in Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGAG111 Applied Mathematics in Engineering (คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม)

กลุ่มเรียน ENGAG111_SEC_1(ภาคปกติ) วศ.กช.  เรียนในระบบ MS TEAM วันจันทร์ เวลา 9:00-12:00 น.  ห้องเรียน กษ.1-202 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeace4abc853b415bad635924d4f7732a%40thread.tacv2/General?groupId=b3c76de6-f8ec-4e18-9c9e-2ec966257dea&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

และ 

ENGAG111_SEC_2(ภาคปกติ) วศ.กช. เรียนในระบบ MS TEAM วันอังคารเวลา 9:00-12:00 น.  ห้องเรียน กษ.1-202 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

thttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a77b8b15776ef4481bd0c97d629323d90%40thread.tacv2/General?groupId=be74f595-b3c3-445f-8e36-8bb2c080e757&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

อาจารย์ผู้สอน อ.อัจฉรา  ไชยยา

Tel.087-3616203

รายวิชา - คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานทั้งพีชคณิตและแคลคูลัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 1 ระบบสมการพีชคณิต เวคเตอร์ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 1 ระบบสมการพีชคณิต เวคเตอร์ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 การแปลงลาปลาซ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 6 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 6 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 7 บทนำวิธีเชิงตัวเลข
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 7 บทนำวิธีเชิงตัวเลข (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน