รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง 1 / Advanced Accounting I

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Accounting I
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์จะเปิด เฟส กลุ่มปิด ให้ใช้ร่วมกันนะคะ เพื่อส่งงานและแจ้งข่าวสาร ให้ได้รับทราบพร้อมกัน

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง 1

อาจารย์ผู้สอน