รายละเอียด

การบัญชีชั้นต้น ห้อง2 / Introduction to Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นต้น ห้อง2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ จะเปิด เฟส กลุ่มปิด สำหรับให้นักศึกษาเข้าไป  นะคะ  จะได้รับรู้ร่วมกันทั้งหมด  

รายวิชา - การบัญชีชั้นต้น ห้อง2

อาจารย์ผู้สอน