รายละเอียด

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี / Integrative Programming and Web Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT602
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrative Programming and Web Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทรศัพท์ : 0832166619

E-mail : wanchanaj@rmutl.ac.th

Line ID : Wanchana1987

รายวิชา - การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี

การทำงานของเว็บเทคโนโลยีแพรตฟอร์ม
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

หลักการออกแบบ UX/UI ของระบบ
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การติดตั้ง codeigniter เพื่อใช้งาน
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

เริ่มเขียน Controller ของ Codeigniter
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การเขียน view ใน codeigniter
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การเขียน CI กับ CSS เพื่อแสดงผล
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การเพิ่มระบบปลั๊กอินให้ CI
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ CI
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

พัฒนา Web Application กับภาษา Python ด้วย Django Framework
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การติดตั้ง Python และ Django
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

สร้าง Django Project
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

สร้าง Django Application
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Django
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

การใช้งาน Firebase Hosting และ Database สร้างเว็บไซต์
กิจกรรม : บรรยาย / ปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน