รายละเอียด

การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ / Organic Livestock Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG234
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Livestock Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.อุษณีย์ภรณ สร้อยเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์ 0897126620

รายวิชา - การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องฉายภาพ projector แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. รายงานการค้นคว้าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สนใจ

ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องฉายภาพ projector แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. รายงานการค้นคว้าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สนใจ

ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องฉายภาพ projector แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. รายงานการค้นคว้าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สนใจ

ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2. การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เครื่องฉายภาพ projector แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. รายงานการค้นคว้าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สนใจ

หลักการพื้นฐานปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

หลักการพื้นฐานปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

หลักการพื้นฐานปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

หลักการพื้นฐานปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบ

รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector
3. ฝึกปฏิบัติการวางรูปแบบการจัดการฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector
3. ฝึกปฏิบัติการวางรูปแบบการจัดการฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

รูปแบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector
3. ฝึกปฏิบัติการวางรูปแบบการจัดการฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. เอกสารประกอบการสอนบรรยาย
2. สื่อประกอบ powerpoint เครื่องฉาย projector

การศึกษาดูงานการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรม : 1. รายงานการศึกษาดูงาน
- บูรณาการงานวิจัย โดยเน้นด้านภูมิปัญญาการคัดเลือกไก่ การใช้สมุนไพร และการใช้วัตถุดิบอาหารที่หาได้จากท้องถิ่นกับการฝึกปฏิบัติในวิชาและการให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก และในโครงการค่ายสัตวบาลอาสา ทุกปีการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน