รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4 / Practical Skills in Animal Science 4

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Animal Science 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

โทรศัพท์ 0897126620

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน