รายละเอียด

การออกแบบเครื่องจักรกล 2 / Mechanical Design 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31072304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบเครื่องจักรกล 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Design 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน  ผศ.ดร.ธวัชชัย  อุ่นใจจม

เวลาเรียน  วันอังคาร  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  ห้อง คก.1-301

Link เนื้อหารายวิชา

https://drive.google.com/file/d/1lcksYSDTh8T2cyok2ND3zKF7Ftvz_gfw/view?usp=sharing

 

รายวิชา - การออกแบบเครื่องจักรกล 2

1. คัปปลิง
1.1 คัปปลิงแบบแข็งเกร็ง
1.2 คัปปลิงแบบอ่อนตัว
1.3 คัปปลิงแบบกากบาท
1.4 คัปปลิงแบบอื่นๆ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

2. เฟืองตรง
2.1 มาตรฐานการบอกขนาดของฟัน
2.2 กฏการขับของเฟืองและการทำงานของฟันเฟือง
2.3 ระยะการขบและอัตราส่วนการขบ
2.4 วิธีการตัดเฟือง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

2. เฟืองตรง (ต่อ)
2.5 ความเค้นในฟันของเฟืองตรง
2.6 ความเค้นหนาแน่น
2.7 แรงพลวัต
2.8 ความคงทนของผิวหน้าฟันเฟือง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

3. เฟืองเฉียง
3.1 ลักษณะทั่วไปของเฟืองเฉียง
3.2 แรงบนฟันเฟือง
3.3 จำนวนฟันสมมูล
3.4 ความเค้นในฟันของเฟืองเฉียง
3.5 เฟืองก้างปลา และเฟืองเฉียงไขว้

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

4. เฟืองดอกจอก
4.1 ลักษณะทั่วไปของเฟืองดอกจอก
4.2 แรงบนฟันเฟือง
4.3 ความเค้นในฟันของเฟืองดอกจอก
4.4 การออกแบบเฟืองดอกจอกตามวิธีการของ AGMA

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

5. ชุดเฟืองหนอน
5.1 ลักษณะทั่วไปของชุดเฟืองหนอน
5.2 ประสิทธิภาพของชุดเฟืองหนอน
5.3 ขนาดเกลียวตัวหนอน
5.4 ความแข็งแรงของเฟืองหนอน
5.5 การระบายความร้อน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

6. เจอร์นัลแบริ่ง และการหล่อลื่น
6.1 ชนิดของการหล่อลื่น
6.2 ชนิดของเจอร์นัลแบริ่ง
6.3 กฏของพีทรอฟ
6.4 สมการของเรย์โนลด์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

6. เจอร์นัลแบริ่ง และการหล่อลื่น (ต่อ)
6.5 แผนภูมิที่ใช้ในการออกแบบเจอร์นัลแบริ่ง
6.6 อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น
6.7 ความหนาน้อยที่สุดของฟิมล์น้ำมันในการใช้งาน
6.8 อัตราส่วนเคลียรันซ์
6.9 ขนาดของเจอร์นัลแบริ่งและความยาวแบริ่ง
6.10 การออกแบบเจอร์นัลแบริ่งให้อำนวยประโยชน์ที่สุด

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบ

7. โรลลิ่งแบริ่ง
7.1 ชนิดของโรลลิ่งแบริ่ง
7.2 มิติมาตรฐานของโรลลิ่งแบริ่ง
7.3 ความเสียดทานของโรลลิ่งแบริ่ง
7.4 อายุใช้งานของโรลลิ่งแบริ่ง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

7. โรลลิ่งแบริ่ง (ต่อ)
7.5 การประเมินค่าอายุใช้งานและแรง
7.6 แรงสมมูล
7.7 อายุใช้งานโดยสังเขป
7.8 การเลือกแบริ่งให้มีโอกาสอยู่รอดมากกว่า 90%
7.9 การเลือกแบริ่งสำหรับรับแรงเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

8. เบรกและคลัตซ์
8.1 โพสิตีฟคอนแทกซ์คลัตซ์
8.2 ชนิดของคลัตซ์
8.3 ชนิดของเบรก
8.4 ข้อคิดเกี่ยวกับพลังงานและกำลังงาน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

9. การเชื่อมต่อ
9.1 วิธีการเชื่อม
9.2 ชนิดของรอยเชื่อม
9.3 รอยเชื่อมรับแรงมีสมมาตร
9.4 การดัดและการบิดในรอยเชื่อม

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

10. สายพาน
10.1 ชนิดและวัสดุสายพาน
10.2 ลักษณะการขับด้วยสายพาน
10.3 กลศาสตร์ของสายพานแบน
10.4 การคำนวณหาขนาดของสายพานแบน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

10. สายพาน (ต่อ)
10.5 สายพานลิ่ม
10.6 ขนาดสายพานและล้อสายพานลิ่ม
10.7 กลศาสตร์ของสายพานลิ่ม
10.8 การคำนวณหาขนาดของสายพานลิ่ม

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

11. โซ่
11.1 ชนิดของโซ่และเฟืองโซ่
11.2 การส่งกำลังด้วยโซ่
11.3 ความเค้นในโซ่
11.4 โซ่มาตฐาน
11.5 การคำนวณหาขนาดของโซ่

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน