รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_3+SEC_4 / Calculus 3 for Engineers_SEC_3+SEC_4

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_3+SEC_4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers_SEC_3+SEC_4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน MS Team วิชา แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94e3d82fdf424e34923238a937af86fa%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c669a6f-ba83-44c6-b358-2b801c6aed4e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_3+SEC_4

ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น -การคำนวณค่าปริพัทธ์ตามเส้นในปริภูมิสองมิติ -การคำนวณค่าปริพัทธ์ตามเส้นในปริภูมิสามมิติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ -ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่หนึ่ง -ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่สอง -ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่สาม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -บทนำ -สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 -สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ -สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น -ตัวอย่างการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 -ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว แบบเอกพันธ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว แบบไม่เอกพันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว แบบไม่เอกพันธ์โดยวิธีแปรพารามิเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -ตัวอย่างการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 2
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ -ผลการแปลงลาปลาซเบื้องต้นและการแปลงผกผัน -การใช้ผลการแปลงลาปลาซในการหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้น

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ - หลักการอุปนัย - การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับอนันต์ - บทนิยามของลำดับ - กราฟของลำดับ - ลิมิตของลำดับ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

ลำดับทางเดียว - บทนิยามของลำดับทางเดียว - การทดสอบสำหรับทางเดียว - การลู่เข้าของลำดับทางเดียว อนุกรมอนันต์ - ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ - อนุกรมเรขาคณิต
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม - การทดสอบการลู่ออก - คุณสมบัติเชิงพีชคณิตของอนุกรม - อนุกรมฮาร์โมนิก การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม - การทดสอบด้วยปริพันธ์ - อนุกรมพี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม - การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ - การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบลิมิต - การทดสอบด้วยอัตราส่วน - การทดสอบโดยราก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม - อนุกรมสลับ - การลู่เข้าสัมบูรณ์และการลู่เข้ามีเงื่อนไข - อนุกรมกำลัง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน - อนุกรมเทย์เลอร์สำหรับฟังก์ชัน f รอบจุด x=a - อนุกรมแมคลอริน - การประมาณค่าฟังก์ชันโดยพหุนาม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

อนุพันธ์เชิงตัวเลขและปริพันธ์เชิงตัวเลข - อนุพันธ์เชิงตัวเลข - ปริพันธ์เชิงตัวเลข - หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมู - หลักเกณฑ์ซิมป์สัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค

กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน