รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ / Geographic Information System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT211
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Geographic Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทรศัพท์ : 0832166619

E-mail : wanchanaj@rmutl.ac.th

Line ID : Wanchana1987

รายวิชา - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กิจกรรม :

แนะนำโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)
กิจกรรม :

- วิวัฒนาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- การใช้งานทั่วไปโปรแกรม QGIS
กิจกรรม :

แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่
กิจกรรม : การจัดทำแผนที่

- เส้นโครงแผนที่และระบบพิกัด
- ระบบพิกัดอ้างอิงตำแหน่ง
กิจกรรม :

- Spatial Data Modelling 1
- การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยวิธีดิจิไทซ์
กิจกรรม :

Spatial Data Modelling 2
กิจกรรม :

การทำงานกับภาพแรสเตอร์
กิจกรรม :

การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
กิจกรรม : การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จากไฟล์ Text และข้อมูล GPS

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 1
กิจกรรม :

การวิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์
กิจกรรม :

แบบจำลองและการวิเคราะห์โครงข่าย
กิจกรรม :

การวิเคราะห์โครงข่ายและการแปลงรหัสพิกัดภูมิศาสตร์
กิจกรรม :

กระบวนการจำลองและวิเคราะห์ปัญหาด้วยGIS
กิจกรรม :

ศึกษากรณีศึกษา
กิจกรรม :

การประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศ
กิจกรรม :

นำเสนอการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน