รายละเอียด

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ / Fundamentals of Information Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทรศัพท์ : 0832166619

E-mail : wanchanaj@rmutl.ac.th

Line ID : Wanchana1987

รายวิชา - พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน