รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_7+SEC8 / Calculus 1 for Engineers_SEC_7+SEC8

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_7+SEC8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers_SEC_7+SEC8
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน MS Team วิชา แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a991ea2cb9c004dc7a38ebc836fef5b1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1d28e73-2947-4e9f-80c6-ea5bec4c2f2d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_7+SEC8

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง
- ชนิดต่างๆของฟังก์ชัน
- พีชคณิตของฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันประกอบ
- ฟังก์ชันผกผัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

ลิมิตและความต่อเนื่อง
- ความหมายของลิมิต
- การหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน
- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

การหาอนุพันธ์
อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต
- ส่วนเปลี่ยนแปลง
- บทนิยามอนุพันธ์อนุพันธ์ฟังก์ชัน
- อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้บทนิยาม
- อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันโดยปริยายฟังก์ชันอันดับสูง
- อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ
- อนุพนธ์ฟังก์ชันโดยปริยาย
- อนุพันธ์อันดับสูง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย
-อนุพันธ์ฟังก์ชันลอการึทึม
-อนุพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง
-อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
-อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
-ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและอนุพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

บทประยุกค์อนุพันธ์และรูปแบบไม่กำหนด
- อนุพันธ์ในทางเรขาคณิต
- ความเร็วและความเร่งบัดดล
- ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

- อัตราสัมพัทธ์
- ค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ
- รูปแบบยังไม่กำหนด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

การหาปริพันธ์
-ความหมายและสัญลักษณ์ของการหาปริพันธ์
- การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
- การหาปริพันธ์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชัน
ลอการึทึม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง
- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชัน
ไฮเพอร์โบลิก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

เทคนิคการปริพันธ์
การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วน
- รูปแบบการหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วน
- ค่าปริพันธ์จากการหาปริพันธ์โดย
วิธีการแยกส่วน
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติและการหาปริพันธ์ฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย
-รูปแบบของการแยกเศษส่วนย่อ
-ปริพันธ์จากการใช้เศษย่อย
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
การหาปริพันธ์จำกัดเขต
-บทนิยามปริพันธ์จำกัดเขต
-ปริพันธ์จำกัดเขต
การหาความยาวเส้นโค้ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

การหาพื้นที่
- พื้นที่ภายใต้โค้ง
- พื้นที่ระหว่างโค้ง
การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

- ผลคูณจุด
- ผลคูณไขว้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหาโดยใช้กฏเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Maple แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดตามใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน