รายละเอียด

การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.และ คอบ.อุต 5ปี และคอบ.อุต (ทอ) / Scientific Thinking and Decision Making_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.และ คอบ.อุต 5ปี และคอบ.อุต (ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Thinking and Decision Making_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0841782151

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.และ คอบ.อุต 5ปี และ คอบ.อุต (ทอ)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a556735dc88df4a1cb493ebc4f00a898b%40thread.tacv2/conversations?groupId=92705155-bb53-4b8c-978f-ef7f93ba08a6&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์_ว.ศบ. ยธ. 2 ทอ.และ คอบ.อุต 5ปี และคอบ.อุต (ทอ)

บทที่ 1 การคิดและกระบวนการคิด 1.1 การคิด
กิจกรรม : -แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงระเบียบปฏิบัติในการเรียน -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 1 การคิดและกระบวนการคิด 1.2 สมรรถภาพทางสมอง
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -สื่อการเรียนรู้สมรรถภาพทางสมอง

บทที่ 1 การคิดและกระบวนการคิด 1.3 กระบวนการคิด 1.4 ประเภทของการคิด
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 1 การคิดและกระบวนการคิด 1.5 ความคิดสร้างสรรค์ 1.6 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -แบบทดสอบการคิด

บทที่ 2 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2.1 ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 2 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 2 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -การทดลองทางวิทยาศาสตร์ -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 2 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2.4 ค่านิยม/เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 2.5 การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบกลางภาค

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล 3.1 ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อ
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล 3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.3 การนำเสนอข้อมูล
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -สื่อการเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล 3.4 การอ้างเหตุผล
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 4.1 กระบวนการตัดสินใจ 4.2 แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 4.3 วิธีและเทคนิคในกระบวนการตัดสินใจ 4.4 การวิเคราะห์และการหาผลลัพธ์ในการตัดสินใจ
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน 5.1 การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน 5.2 การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงจากข่าวสารและสื่อต่าง ๆ 5.3 วิธีทางวิทยาศาสตร์กับงานวิจัย
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน -กิจกรรมกลุ่ม

การสอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน