รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_วท.บ. อภ. 3 (4ปี) / Science for Health_วท.บ. อภ. 3 (4ปี)

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_วท.บ. อภ. 3 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health_วท.บ. อภ. 3 (4ปี)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0841782151

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_วท.บ. อภ. 3 (4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a64e4e5f1fbc84c2580711c0bee727a04%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef056a45-5aec-4efb-8d08-53cfa933d5a5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ_วท.บ. อภ. 3 (4ปี)

บทที่ 1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ความหมายของวิทยาศาสตร์
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อมนุษย์สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน
-สอบย่อย

บทที่ 2 การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สารเคมีในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-กิจกรรมกลุ่ม

- ผลกระทบของสารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน
-สอบย่อย

บทที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ
- ความหมายของอาหาร
- ประเภทของอาหาร

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

บทที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ
- คุณค่าของสารอาหาร
- สารปนเปื้อนในอาหาร
- ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน
-สอบย่อย

บทที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ
- สารพฤกษาเคมี
- การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย

บทที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ
- สารพฤกษาเคมี
- การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน
- โรคติดต่อและการป้องกัน
- เชื้อโรคและการติดต่อ
- การสร้างภูมิคุ้มกัน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย

บทที่ 4 โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน
- โรคติดต่ออันตราย
- ผลกระทบและการป้องกัน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

บทที่ 4 โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน
- โรคติดต่ออุบัติใหม่
- ผลกระทบและการป้องกัน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน

บทที่ 4 โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน
- โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
- ผลกระทบและการป้องกัน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย

บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- ความหมายและความสำคัญของสุขภาพ
- สุขบัญญัติแห่งชาติ

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย

บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
- แนวคิดในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรม : -บรรยาย และอุปกรณ์การสอน
-นำเสนองาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน