รายละเอียด

ชีวเคมีพื้นฐาน_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี) / Basic Biochemistry_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี)

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีพื้นฐาน_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Biochemistry_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0841782151

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา ชีวเคมีพื้นฐาน_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d46b92dbc154202bb75c911f0fa9be7%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e3581af-1319-4fa9-9e1b-c967de6ccfe7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ชีวเคมีพื้นฐาน_วท.บ.อภ.1 ทอ. และ วท.บ.อภ. 2(4ปี)

บทที่ 1 เซลล์ และการดำรงอยู่ของเซลล์
- เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
- หน้าที่และการทำงานของเซลล์

กิจกรรม : -แนะนำรายวิชารวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนและระเบียบปฏิบัติในการเรียนการสอน
-บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สื่อการสอนเรื่องการทำงานของเซลล์
-สอบย่อย

บทที่ 1 เซลล์ และการดำรงอยู่ของเซลล์
- ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
- โครงสร้าง หน้าที่ การจำแนก และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 3 ไขมัน
- โครงสร้าง หน้าที่ การจำแนก และปฏิกิริยาของไขมัน

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 4 โปรตีน
- โครงสร้าง หน้าที่ การจำแนก และปฏิกิริยาของโปรตีน

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สื่อการสอนเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ของโปรตีน
-สอบย่อย

บทที่ 5 เอนไซม์และโคเอนไซม์
- โครงสร้าง หน้าที่ ความสำคัญคุณสมบัติ และการเร่งปฏิกิริยา

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 6 กรดนิวคลีอิก
- โครงสร้าง หน้าที่ ความสำคัญ และคุณสมบัติของกรดนิวคลีอิก

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 7 เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของเซลล์
- เมแทบอลิซึม
- ชีวพลังงานของเซลล์
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 8 เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 8 เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 9 เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สื่อการสอนเรื่องการย่อยโปรตีนและการดูดซึม
-สอบย่อย

บทที่ 10 เมแทบอลิซึมของไขมัน
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 11 เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของ นิวคลีโอไทด์

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 11 เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
- การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของ นิวคลีโอไทด์

กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-สอบย่อย
-กิจกรรมกลุ่ม

ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : -บรรยายและอุปกรณ์การสอน
-ตอบข้อซักถามของนักศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน