รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาเคมีสำหรับวิศกรเป็นวิชาที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหากี่ยวกับ 

โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตาราง พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็งของเหลว แก๊ศ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยา  สมดุลเคมี  และสมดุลไอออนในน้ำ

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน