รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - วศ.บ. ไฟฟ้า / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - วศ.บ. ไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนวันจันทร์ เวลา 08.00-11.00 น.

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - วศ.บ. ไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน