รายละเอียด

สุขาภิบาลอาคาร / Building Sanitation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สุขาภิบาลอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Building Sanitation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สุขาภิบาลอาคาร

หัวข้อที่ 1. พื้นฐานของการสุขาภิบาลและพื้นฐานระบบท่อในอาคาร
1.1 ความหมายของลักษณะงาน
1.1.1 ความหมายของสุขาภิบาลอาคาร
1.1.2 ลักษณะงานของสุขาภิบาลอาคาร
1.2 กฎหมายและมาตรฐาน
1.2.1 พรบ. ควบคุมอาคาร 2522
1.2.2 มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 2. ประเภทของสุขภัณฑ์
2.1 เครื่องสุขภัณฑ์รองรับน้ำเสีย
2.2 เครื่องสุขภัณฑ์รองรับน้ำโสโครก


กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 3. ประเภทของระบบท่อในอาคาร
3.1 ระบบท่อจ่ายน้ำ
3.2 ระบบท่อระบายน้ำและท่ออากาศ
3.3 ระบบท่อป้องกันอัคคีภัย

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 4. ประเภทวัสดุท่อ
4.1 ท่อเหล็กคาร์บอน
4.2 ท่อเหล็กคาร์บอนอาบสังกะสี
4.3 ท่อเหล็กหล่อ
4.4 ท่อทองแดง
4.5 ท่อพลาสติก

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 5. แบบและสัญลักษณ์ระบบท่อ
5.1 วิธีเขียนแบบงานท่อสุขภัณฑ์
5.2 ลักษณะแบบงานท่อสุขภัณฑ์
5.3 หลักการเขียนภาพไอโซเมตริก
5.4 คำย่อและสัญลักษณ์ของระบบท่อ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 6. ระบบท่อประปาสำหรับท่อในอาคาร
6.1 ระบบจ่ายขึ้น
6.2 ระบบจ่ายลง
6.3 ระบบจ่ายผสม

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 7. ข้อมูลระบบประปาของเครื่องสุขภัณฑ์
7.1 การป้องกันการกระแทกของน้ำ
7.2 อัตราไหลและความดันที่ต้องการสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
7.3 ขนาดท่อสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 8. การคำนวณขนาดท่อน้ำประปา
8.1 หน่วยสุขภัณฑ์
8.2 ความดันลดภายในท่อ
8.3 ขั้นตอนการหาขนาดท่อประปา

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หัวข้อที่ 9. การออกแบบระบบท่อระบายน้ำโสโครก และท่อน้ำเสีย
9.1 ระบบท่อระบายน้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์
9.2 ประเภทของท่อระบายน้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์
9.3 ที่ดักกลิ่น
9.4 ช่องล้างท่อ
9.5 การคำนวณขนาดท่อระบายน้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 10. การออกแบบท่ออากาศ
10.1 การกำหนดขนาดท่อระบายอากาศ
10.2 ชนิดท่ออากาศ
10.3 การทดสอบระบบท่อระบายน้ำด้วยน้ำ
10.4 การทดสอบระบบท่อระบายน้ำด้วยลมอัด
10.5 การทดสอบระบบท่อระบายน้ำด้วยควัน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 11 การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน
11.1 ชนิดช่องระบายน้ำฝนของอาคาร
11.2 ช่องระบายน้ำฝนแบบคอกเห็ด
11.3 ช่องระบายน้ำฝนแบบแบนราบ
11.4 ช่องระบายน้ำฝนออกด้านข้าง
11.5 การคำนวณขนาดท่อระบายน้ำฝน
11.6 ปริมาณของน้ำฝน
11.7 ขั้นตอนการหาขนาดท่อระบายน้ำฝน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 12. การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน
12.1 ระบบท่อจ่ายน้ำร้อนสำหรับอาคาร
12.2 ระบบท่อจ่ายน้ำร้อนแบบจ่ายขึ้น
12.3 ระบบท่อจ่ายน้ำร้อนแบบจ่ายลง
12.4 การคำนวณระบบท่อน้ำร้อนสำหรับอาคาร
12.5 การหมุนเวียนน้ำร้อน
12.6 การคำนวณเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน
12.7 การคำนวณระบบการจ่ายน้ำร้อนหลายวงจร
12.8 การคำนวณระบบการจ่ายน้ำร้อนของอาคารหลายชั้น

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 12 การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน (ต่อ)
12.9 การคำนวณขนาดท่อน้ำร้อน
12.10 ข้อคำนึงในการออกแบบขนาดท่อ
12.11 การกำหนดขนาดท่อน้ำร้อน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 13. การออกแบบระบบท่อน้ำดับเพลิง
13.1 ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ
13.2 การออกแบบระบบท่อยืนสำหรับการใช้งาน class 1 และ 3
13.3 การออกแบบระบบท่อยืนสำหรับการใช้งาน class 2
13.4 แหล่งน้ำสำหรับการดับเพลิง
13.5 ชนิดและตำแหน่งของสายสูบดับเพลิง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 13. การออกแบบระบบท่อน้ำดับเพลิง (ต่อ)
13.6 เครื่องสูบดับเพลิง
13.7 ชนิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
13.8 การควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
13.9 ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
13.10 ส่วนประกอบของระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
13.11 ชนิดของระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
13.12 ชนิดหัวฉีด
13.13 ปริมาณน้ำสำหรับระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
13.14 วาล์วสัญญาณเตือนภัยสำหรับระบบท่อเปียก

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน