รายละเอียด

วิศวกรรมการประปา / Water Supply Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมการประปา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Water Supply Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมการประปา

หัวข้อที่ 1. แหล่งน้ำ
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
1.2 แหล่งน้ำเพื่อการผลิตประปา
1.2.1 น้ำผิวดิน
1.2.2 น้ำใต้ดิน
1.2.3 น้ำซับ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 2. ขนาดของระบบประปา
2.1 อายุของระบบ
2.1.1 ความหมายของอายุระบบ
2.1.2 องค์ประกอบที่ใช้กำหนดอายุของระบบ
2.1.3 อายุการใช้งานของระบบขนาดต่างๆ
2.2 การเพิ่มของประชากรในอนาคต
2.2.1 การคาดคะเนประชากรในอนาคตแบบเลขคณิต
2.2.2 การคาดคะเนประชากรในอนาคตแบบเรขาคณิต
2.2.3 การคาดคะเนประชากรในอนาคตแบบ อัตราเพิ่มลดลง
2.2.4 การคาดคะเนประชากรในอนาคตแบบ Logistic S
2.3 ปริมาณการใช้น้ำ
2.3.1 น้ำใช้ในครัวเรือน
2.3.2 น้ำใช้อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ
2.3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำประปา
2.4 ปริมาณการใช้ที่ผันแปรกับเวลา
2.4.1 การใช้น้ำที่ผันแปรกับเวลา
2.4.2 อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุด
2.4.3 ขั้นตอนการคำนวณขนาดของระบบประปา

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 3. ระบบจ่ายน้ำประปา
3.1 ระบบส่งน้ำ
3.1.1 การไหลอิสระจากรรดับสูงตามธรรมชาติ
3.1.2 การสูบส่งโดยตรง
3.1.3 การสูบส่งและหอถังสูง
3.1.4 การสูบส่งและถังยืน
3.2 ระบบวางท่อจ่ายน้ำ
3.2.1 แบบแยกแขนง
3.2.2 แบบวงรอบ
3.3 องค์ประกอบของระบบท่อจ่ายน้ำ
3.3.1 ชนิดท่อ
3.3.2 ชนิดประตูน้ำ
3.3.3 หัวก๊อกดับเพลิง
3.3.4 การต่อเข้าอาคาร

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 3. ระบบจ่ายน้ำประปา (ต่อ)
3.4 การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำประปา
3.4.1 การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำแบบแยกแขนง
3.4.2 การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำแบบวงรอบ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 4. คุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาด
4.1 คุณภาพน้ำ
4.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ
4.1.2 คุณสมบัติทางเคมี
4.1.3 คุณสมบัติทางด้านแบคทีเรีย
4.2 มาตรฐานน้ำใช้
4.2.1 มาตรฐานน้ำดื่มของการประกานครหลวง
4.2.2 มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก
4.2.3 มาตรฐานอื่นๆ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 4. คุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาด (ต่อ)
4.3 การผลิตน้ำสะอาด
4.3.1 วัตถุประสงค์การผลิตน้ำสะอาด
4.3.2 ประเภทการผลิตประปา

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 5. ระบบทรายกรองช้าและกรองเร็ว
5.1 โครงสร้างของระบบทรายกรองช้า
5.2 การทำงานของระบบทรายกรองช้า
5.3 โครงสร้างของระบบทรายกรองเร็ว
5.4 การทำงานของระบบทรายกรองเร็ว

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 6 กระบวนการโคแอกกูเลชั่น
6.1 ระบวนการโคแอกกูเลชั่น
6.2 กระบวนการฟล็อคกูเลชั่น
6.3 กระบวนการตกตะกอน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 7. กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน
6.1 ลักษณะกระบวนการ
6.2 ขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน
6.3 วัฏจักรการทำงาน


กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 8. การดูดติดผิว
8.1 การเกาะหรือดูดติดผิว
8.2. ลักษณะกระบวนการ
8.3 การวัดกลิ่นและรสในน้ำ
8.4 อธิบายการกำจัดกลิ่นและรสในน้ำ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 9. การกำจัดน้ำกระด้างด้วยการตกผลึก
9.1 ลักษณะกระบวนการ
9.2 ขั้นตอนการแก้น้ำกระด้าง
9.3 ปฏิกิริยาทางเคมีและกระบวนการ lime-soda ash

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 10 กระบวนการเติมอากาศ
10.1 รู้วัตถุประสงค์ของการเติมอากาศ
10.2 เข้าใจสภาวะแห่งสมดุล
10.3 อธิบายการออกแบบเครื่องเติมอากาศ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 11. กระบวนการฆ่าเชื้อโรค
11.1 โดยการใช้ความร้อน
11.2 โดยการผ่านรังสี
11.3 โดยการใช้ประจุโลหะ


กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 11 การฆ่าเชื้อโรค (ต่อ)
11.4 โดยการใช้โอโซน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

หัวข้อที่ 11 การฆ่าเชื้อโรค (ต่อ)
11.5 โดยการใช้คลอรีน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง และใช้สื่อประสม

อาจารย์ผู้สอน